Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  • Eén ieder die tennisles of tennisstage wil volgen dient via de website van de C’MON Tennis & Padel Academy het inschrijvingsformulier in te vullen.
  • C’MON behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de lessen/stages niet te laten doorgaan indien onvoldoende deelnemers hebben ingeschreven, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. In voorkomend geval wordt de klant ten laatste 7 dagen voor de aanvang van de les/stage hieromtrent schriftelijk verwittigd en ontvangt de lesnemer het volledige inschrijvingsbedrag terug.
  • Men is verplicht om volwaardig zomerlid te worden om te kunnen deelnemen aan de zomerlessen.
  • Men is verplicht winterlid te worden om te kunnen deelnemen aan de winterlessen outdoor op TC Den Otter.
  • Bij uitsluitende deelname aan de paas- of zomerstages voor kinderen heeft men de keuze uit 2 mogelijke lidmaatschapsbijdrages:
   • 20 € zonder verdere speelrechten (tbv verzekeringsdoeleinden).
   • volwaardig lidmaatschap (zie bijdrage op de site van de club ifv de leeftijd) inclusief verdere speelmogelijkheden én verzekering.
  • Leden van een club waar C’MON Tennis & Padel Academy actief is gaan voor bij inschrijving van de tennislessen in de winter.
  • In geval de beschikbaarheid het toelaat en er uitsluitend deelgenomen wordt aan de winter lessenreeks zonder voorafgaand zomer- of stagelid te zijn geweest moet er een additionele lidmaatschapsbijdrage betaald worden van 20 € (verzekeringsdoeleinden).
  • Tennisschoenen en tenniskledij verplicht.
  • De Nederlandse taal is steeds de taal waarin wordt gecommuniceerd. Iedere vertaling geldt zuiver ten indicatieve titel.
 2. Lescyclus
  • Een trainingscyclus indoor bestaat uit 19 weken training in de winter, outdoor op TC Den Otter bestaat deze cyclus uit 15 weken en 10 weken in de zomer, tenzij anders aangegeven. Deze gaan door op een vaste dag en tijdstip.
  • In tornooiweken en officiële schoolvakanties wordt er geen les gegeven. Tenzij in overleg met de lesvolgers.
 3. Lesduur
  • Onder een lesuur wordt een tijdseenheid van 60 of 90 minuten verstaan;
 4. Inschrijving
  • Uitsluitend volledig ingevulde inschrijvingsformulieren zullen in behandeling genomen worden. Bij niet correct invullen van het formulier zijn financiële consequenties voor rekening van de lesnemer.
  • Na ontvangst van een volledig ingevuld inschrijvingsformulier ontvangt de lesnemer (of de ouders) via email de schriftelijke bevestiging van de reservatie, nadien zal een mail met de planning volgen of wordt u gecontacteerd om verder af te spreken.
  • De C’MON behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan onnauwkeurige of onvolledige inschrijvingsformulieren.
  • Door het versturen van het inschrijvingsformulier is men betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de lessenreeks.
 5. Indeling en reservatie
  • De indeling toewijzing van een lesgever is voorbehouden aan de directie van C’MON Tennis & Padel Academy.
  • Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. Wij doen ons uiterste best om u in te delen in de groep van uw keuze. Mocht dit echter niet mogelijk blijken, dan nemen wij contact met u op om een andere mogelijkheid te vinden. In geval betaling heeft plaatsgevonden en geen les op het gewenste tijdstip georganiseerd kan worden zal onmiddellijk restitutie plaats vinden.
  • C’MON kan onmogelijk rekening houden met andere activiteiten. Kinderen met onvoldoende beschikbaarheid worden geweigerd.
  • Deze lessen staan vast en kunnen niet meer verschoven worden.
  • C’MON zal in de week voorafgaande aan de eerste les/stage via e-mail berichten in welke groep en op welk tijdstip u les/stage heeft.
  • Trainingsballen worden door C’MON beschikbaar gesteld.
 6. Prijzen en tarieven
  1. De prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en conform de prijzen op de website van C’MON Tennis & Padel Academy tenzij anders aangegeven door de directie van C’MON.
  2. De lesgelden dienen betaald te zijn voor aanvang van de lessen of stage. Indien niet betaald voor aanvang van de 2e les behouden wij het recht de deelnemer te weigeren, nadien komt er 20€ extra bij als administratieve kost.
  3. Indien de deelnemer zijn lidgeld niet in orde heeft gebracht voor aanvang van de lessen kan deze ook niet aanvangen aan de reeks en/of stage.
  4. C’MON kan de prijs aanpassen indien groepen niet volledig zijn, dus als je inschrijft voor les 4 personen en er zijn maar 3 personen dan dient u het bedrag te betalen van een les voor 3 personen.
 7. Betalingsmodaliteiten
  • De leerling verplicht zich door het doorsturen van het elektronisch inschrijvingsformulier tot het betalen van het opgegeven bedrag.
  • Het lesgeld moet u betalen op het rekeningnummer BE32 1431 0556 4902 van “C’MON Tennis & Padel Academy”.
  • Bij aanvang van de lessenreeks/stage is restitutie van het lesgeld niet meer mogelijk tenzij een vervanger voor uw plaats is gevonden.
 8. Akkoordverklaring
  • Door het invullen van het inschrijvingsformulier gaat u akkoord met het lesreglement van de C’MON en bij plaatsing gaat u akkoord met de financiële verplichtingen.
  • Bij inschrijving voor een lespakket of stage bij de C’MON gaat de lesnemer akkoord met elke tennisleraar die door de C’MON wordt ingezet voor het geven van de lessen. Bij annulatie van een lessenreeks dient de klant steeds 20% annulatiekosten te betalen aan C’MON.
  • Afzegging van de cursus 21 dagen voor aanvang van de lessen/stage verplicht u tot het betalen van het volledige cursusgeld.
  • De lesgelden dienen betaald te zijn voor aanvang van de lessen of stage. Indien niet betaald voor aanvang van de 2e les behouden wij het recht de deelnemer te weigeren, nadien komt er 20€ extra bij als administratieve kost.
 9. Les of stage uitval
  • Indien een stage dag van een volwassenenstage geen doorgang kan vinden omdat de banen vanwege de regen niet te bespelen zijn of het weer normaal tennis spelen niet toelaat, zal deze dag ingehaald of terugbetaald worden. In geval van terugbetaling is dit het bedrag van de training dat terugbetaald wordt, er zal steeds ook een vaste werkingskost zijn die niet gerecupereerd kan worden.
  • Indien een les geen doorgang kan vinden omdat de banen vanwege de regen niet te bespelen zijn of het weer normaal tennis spelen niet toelaat, zal deze ingehaald worden.
  • Een éénmaal begonnen training geldt als een gegeven training.
 10. Verzuim leerling
  • Niet verschijnen op de les, om wat voor redenen ook, is altijd voor rekening van de cursist.
  • Bij afzeggingen voor een les, gelieve dit 24 uur op voorhand door te geven bij de trainer of bij de C’MON coördinator, er is geen restitutie van het lesgeld.
  • Wanneer een cursist na aanvang van de cursus om welke reden dan ook afziet van (verdere) deelname, blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.
  • Bij afzeggen van een of meerdere lessen ten gevolge van blessures, ziekte, vakantie etc. vindt geen restitutie van betaald lesgeld plaats.
 11. Verzuim leraar
  • Wanneer de trainer verhinderd is, wordt de training op een later moment ingehaald of wordt deze overgenomen door een invaltrainer.
 12. Aansprakelijkheid
  • De C’MON is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van lesnemers, evenals blessures.
 13. Bescherming van de privacy
  • Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van C’MON Tennis & Padel Academy. Deze gegevens kunnen medegedeeld worden aan derden, behoudens in geval van verzet door de klant ten laatste op het ogenblik van inschrijving. Tijdens de tennislessen/-stage en het tenniskamp kunnen opnames gemaakt worden van de deelnemers voor publicitaire en didactische motieven. Behoudens uitdrukkelijk verzet ten laatste bij de inschrijving, kunnen deze opnames gebruikt worden voor publiciteitscampagnes voor de stages en lessen van C’MON Tennis & Padel Academy.
 14. Misdragingen tijdens de les / stage
  • Deelnemers die zich misdragen tijdens de les kunnen door de leraar voor de betreffende les verwijderd worden zonder restitutie van het lesgeld, dit ter beoordeling van de tennisleraar. De tennisleraar zal zo spoedig mogelijk de C’MON coördinator informeren. Bij herhaling kan de leerling voor de rest van de lessen geweigerd worden. Dit zal in overleg met het bestuur van de club worden bepaald.
 15. Geschillen
  • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de club waar je lid van bent.

Voor vragen en/of opmerkingen betreffende de tennislessen of andere activiteiten, kunt u terecht bij

Cis Goeman, via mail cis@cmon.be of telefonisch op 0486/70.95.10